Tugiisikuteenus

Üks võimalus perekondi abistada on tugiisikuteenus peredele, mille eesmärk on läbi jõustamise ja juhendamise toetada lapsevanemat tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga inimese igapäevases elukeskkonnas (Sotsiaalministeerium 2009).
Lasteombudsmani 2011.aasta uuringust nähtub, et lastekaitsetöötajate hinnangul vajatakse perede ja laste igapäevaelu korraldamiseks ja toimetuleku toetamiseks senisest enam tugiisikuteenust. Mõnel juhul piisab pere aitamiseks pühendunud inimesest, kes aitab perel eelarvet koostada ja ebavajalikke kulutusi piirata ning juhatab vanemad tööturuteenusteni ja lapsed kooli.

MTÜ Lapsele Oma Kodu on tugiisikuteenust pakkunud väga kaua ja saanud pikaajalise kogemusse.

Kes on tugiisik? Tugiisik on reeglina kas sotsiaal- või haridusvaldkonnast, vahel ka muust valdkonnast, kuid siis spetsiaalse ettevalmistuse saanud inimene, kes soovib ja on valmis töötama lastega peredega. Tugiisik on perele eelkõige toetaja, suunaja ning kaasamõtleja – otsused võtab pere ise vastu. Tugiisiku suurim väljakutse on hästi toimiva koostöö saavutamine pere kõigi liikmetega, sest ainult nii on võimalik saavutada tulemusi.

Kui anda üldpilt tugiisikutöö olemusest, siis on see eelkõige töö lapse bioloogilise perekonnaga, et ennetada lapse väljalangemist perekonnast asenduskodusse, erikooli, laste turvakodusse või tänavale. Selle töö oluline osa on sotsiaalvõrgustiku operatiivne loomine ja sotsiaalsete erivajadustega perede toetamine.

Eriti tähtis on töö lapse kooliprobleemidega, eriti olukorras, kui laps on koolis õppimisest loobunud.

Teenuse kirjeldus

Tugiisik lapsele, lastega perele 

Teenuse sihtgrupp

Lastega pered, kelle lapsed on abi vajavate lastena sattunud sotsiaal- ja /või lastekaitsetöötaja huviorbiiti.

Teenuse eesmärk

Jõustada lastega peresid laste eest paremaks hoolitsemiseks ja neile arengut toetava kasvukeskkonna tagamiseks.

Teenuse sisu

-       lapse turvalisuse jälgimine peres;

-       pere(liikmete) juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;

-       pere(liikmete) toetamine probleemide lahendamisel;

-       koostöös perega loovate lahenduste arendamine tuginedes optimismile ja pere sisemiste jõuvarude avastamisele ning nende kasutusele võtmisele;

-       pere toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;

-       sotsiaal- ja või lastekaitsetöötaja kursis hoidmine peres toimuvate muutustega;

-       pere seostamine teiste antud hetkel perele vajalike (sotsiaal)teenustega. 

Teenuse osutamise koht

Teenust osutatakse reeglina pere juures kodus. 

Teenuse osutamise maht

 Teenuse osutamise optimaalne periood on 90 – 180 päeva (sõltub konkreetse pere vajadusest). Perega kohtutakse kord (vajadusel kaks korda) nädalas. Perega kohtumise kestus on vähemalt 1,5 tundi.

Teenuse osutajate pädevus

Teenuse osutaja on saanud peretöö alase väljaõppe ja neile võimaldatakse regulaarselt tööalast juhendamist.

Töökorraldus ja koostöövõrgustik teenuse osutamisel

Teenuse kvaliteedi ja teenuse toimimise eest vastutab teenust osutav organisatsioon. Organisatsiooni poolt valitud teenuse koordinaator koondab info tugiisikute ja abi vajavate perede kohta, vastutab teenuse vahendamise eest ning tagab pere tugiisikule vajalikud töövahendid ja nõustamise super- ja kovisioonide kaudu. Kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja/või lastekaitsetöötaja teostab kontrolli pere, lastekaitsetöötaja ja tugiisiku vahelises lepingus märgitud eesmärkide täitmise üle.

Koostöövõrgustik teenuse osutamisel

Kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja või lastekaitsetöötaja, pere tugiisik, laiendatud perekonda kuuluvad inimesed, toetavate teenuste võrgustik, haridusasutused.

 Nõuded teenuse kvaliteedile

-       teenuse seostatus sotsiaal- ja /või lastekaitsetööga;

-       perega ühiselt seatud selgete käitumiskesksete eesmärkide saavutamine ning analüüs;

-       põhjendus, kui püstitatud eesmärki ei õnnestunud saavutada;

-       teenuse sihtgrupi rahulolu teenusega;

-       tugiisikute osalemine täiendkoolitustes ja supervisioonides;

-       teenuse dokumentatsiooni korrektne täitmine ja haldamine; 

Teenuse osutamise etapid

-       pere toimetuleku ja probleemide kaardistamine riskiteguritest lähtuvalt;

-       eesmärgi seadmine ja tugiisiku rolli määratlemine eesmärgini jõudmise protsessis;

-       keskendumine probleemide lahendamisele tuginedes perekonna tugevustele ja kompetentsidele ning arvestades võimalikke takistusi;

-       perega töötamise lõpetamine (tagasivaade). 

Teenuse dokumentatsioon

-       leping (KOV, pere, pere tugiisik);

-       pere tugiisiku kodukülastusaktid (igast perega kohtumisest);

-       perevihik või töölehtede mapp pere jaoks;

-       peretöö koondhinnang (KOV, pere, pere tugiisik).
 

Teenuse kirjeldus   valmis  MTÜ Lapsele Oma Kodu projekti “Toetavad teenused lapsevanematele” käigus. Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodaniku- ühiskonna Sihtkapital.