Tugigrupiteenus

MTÜ Lapsele Oma Kodu sai esmase tugigrupiteenuse osutamise kogemuse töötutele lapsevanematele tööle saamisel toetust pakkudes aastatel 2010-2011. Sellest alates on otsitud uusi võimalusi tugigrupiteenuse arendamiseks.

Sarnaste probleemidega inimeste koondamine gruppidesse ja neile siis erinevaid nõustamisi, koolitusi ja kogemuste vahetamise võimalusi pakkudes – see on täiendav võimalus igapäevasele peredega tehtavale tööle ja tugiisikuteenusele.

Üks olulisi sihtgruppe, kellele on suureks abiks osalemine tugigrupis, on lapsevanemad, kellel on tekkinud probleemid laste kasvatamisel, nendega hakkama saamisel. Koostöös koolidega jagatakse tugigrupiteenusest informatsiooni otse nendele lastevanematele, kellel on probleemid tekkinud – nii tagatakse grupis sarnast tuge vajavate inimeste seltskond. Kogemused näitavad , et osalemine tugigrupis tõstab lapsevanemate enesekindlust, teadlikkust ja motivatsiooni oma pere probleemidega tegeleda. Lisaks paranevatele suhetele peres, on tugigrupi kogemus aidanud kaasa ka lapsevanemate ja kooli omavaheliste suhete paranemisele ning soodustanud parema koostöö tekkimist.

Teenuse kirjeldus                                                                                            

Tugigrupp lapsevanematele

Teenuse sihtgrupp:

-       lapsevanemad, keda on soovitanud vanemate tugigruppi lastekaitsetöötaja/sotsiaaltöötaja, pedagoogid koolist/lasteaiast

-       vabatahtlikult soovi avaldanud lapsevanemad.

Teenuse eesmärk:

Jõustada lapsevanemaid erakorraliste olukordadega toimetulekuks (töötus, erivaja-dustega laps peres, majanduslik toimetulematus jne.) ja pere igapäevase stabiilse toimetuleku tagamiseks.

Teenuse sisu:

-       pakkuda lapsevanematele informatiivset ja emotsionaalset tuge erinevate elu olukordadega toimetulekuks

-       lapsevanemate juhendamine lapsele turvalise kasvukeskkonna kujundamiseks

-       lapsevanemate juhendamine laps- vanem turvalise (kiindumus) suhte kujundamisel

-       lapsevanemate juhendamine lapse eakohase arengu tagamiseks

-       lapsevanemate juhendamine igapäevase majandusliku toimetuleku osas

-       lapsevanemate sisemiste jõuvarude (ehk ise hakkama saamise) avastamine ja jõuvarude kasvatamine (teadmised, oskused, mis on omandatud ja kasutatavad igapäevaelus), et nad suudaksid tagada kõikide pereliikmete heaolu

-       lapsevanemate teadlikkuse suurendamine ja juhendamine kogukonna ressursside kasutamiseks

-       lapsevanemate julgustamine vastastikkuse toetuse jagamiseks (st lapsevanemad toetavad üksteist) toetamiseks, koostegutsemiseks.

Teenuse osutamise maht:

Teenust osutatakse kord nädalas mahus 2- 3 tundi vähemalt 5 kuu jooksul või suuremas mahus vastavalt KOV tellimusele.

Teenuse osutamise kord

Teenust osutatakse suletud rühmana- sama liikmeskond osaleb rühma töös algusest lõpuni, Rühma tegevusel on konkreetne algus- ja lõpuaeg.

Nõuded töökorraldusele, koostööle:

-       teenuse arendamine toimub koostöös teenuse sihtgrupi ja teenuse tellijaga

-       teenuse kvaliteedi eest vastutab teenuse osutaja. 

Nõuded teenuse kvaliteedile:

-       teenust osutatakse teenuse pakkuja ja tellija vahel kooskõlastatud tegevuskava(või koolituskava) alusel, mis lähtub sihtgrupi vajadustest

-       teenuse dokumentatsiooni korrektne täitmine ja haldamine

-       kliendi rahulolu teenusega ( tagasisidet kogub teenuse pakkuja).

Teenuse dokumentatsioon:

-       tegevuskava teenuse osutamise kogu perioodi kohta

-       leping (teenuse pakkuja/ teenuse tellija)

-       sihtgrupi teenusel osalemise registreerimislehed

-       koopiad koolitusmaterjalidest

Nõuded teenust osutavale personalile:

-       teenuse osutajateks võivad olla sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, sotsiaaltöö haridusega inimesed

-       koolituse läbinud tugiisikud, kellel on praktilise töö kogemus ja kes on võimelised juhendama grupitööd

-       konfidentsiaalsuse reeglist lähtumine.

 

Järelevalve:

Teenuse kvaliteedi osas teostavad järelvalvet teenuse ostja ning teenuse osutaja esindaja.

Teenuse kirjeldus   valmis MTÜ Lapsele Oma Kodu projekti “Toetavad teenused lapsevanematele” käigus. Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.