Teadmine annab võimaluse
01.04.2021 – 31.12.2022

Toetab: Norra, Islandi ja Liechtensteini toetatud Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF)

Projekti  eesmärk on oma õigustest ja kohustustest teadlik ning aktiivselt ühiskonna heaolusse panustav vene keelt emakeelena kõneleva Narva kodaniku kujundamine. Projektis keskendutakse ühiskonna haavatavamate sihtrühmade – lastega pered (sh noored lastega pered) ja vanavanemad toetamisele oma õiguste eest seismisel sotsiaalvaldkonna probleemide lahendamisel. Õiguste kõrval vaadatakse põhjalikult ka kohustusi, millega inimene peaks ise panustama oma elukeskkonna parendamisele ning motiveeritakse sellega tegelema. Selleks kutsutakse kokku töörühmad, kes tutvuvad riigi ja omavalitsuse toimimise põhitõdedega, kodaniku võimalustest anda omapoolne aktiivne panus ühiskonna paremaks muutmisel. Projekti käigus tutvutakse sellise kogemusega teistes Eesti piirkondades. Projekti tulemusel antakse kohalikule omavalitsusele, Narva linnale, üle ettepanekud sotsiaalvaldkonna probleemide lahendamiseks. Kasvab inimeste hulk, kes aktiivselt on valmis osalema kogukonna elus.


From Family to society

The Estonia-Russia Cross Border Cooperation 1.04.2019-31.03.2021

Perekonnast ühiskonda

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020

1.04.2019-31.03.2021

"Perekonnast ühiskonda” - on piiriülene koostöö projekt, mille partneriteks on kaks MTÜ-t Narvast ning Pihkva piirkonna perekeskus. Töö käib sotsiaalalas eesmärgiga toetada inimarengut, soodustada piirkonna potentsiaali, heaolu ja sotsiaalset ühtsust. Projekti alussambad on koostöö ja võimaluste arendamine.

Projekti eesmärk on riskiperede aktiviseerimine, toetamne ja nende võimaluste laiendamine kohalikul tasandil suurendamaks nende positiivset mõju kohalikule kogukonnale ja tagamaks nende elukestvat õppimisprotsessi. 

Projekti üritused:

·       Koostöö ja partnerluse edendamine Eesti ja Venemaa perede vahel, kindlustades selle jaoks ruumi ja võimalusi

·       Koolitusprogrammide rakendamine peredele ja sotsiaaltöötajatele

·       Sotsiaalse toe ja juhendamise pakkumine peredele ja selle heade praktikate ja metodoloogia kogemuste vahetamiseks

·       Põlvkondadevahelised koolitused perede sees ja vahel

·       Perede aktiveerimine ja tugevdamine Eesti-Vene vaheliste mikroalgatuste korraldamise ja rakendamise kaudu

 Projekti sihtgrupp: 10 eesti peret (40 osalejat) ja 10 vene peret (40 osalejad), samuti sotsiaaltöötajad. 

Partnerid: MTÜ VitaTiim, Региональный центр семьи г. Псков, MTÜ Lapsele Oma Kodu 

Abikõlblik eelarve kokku - € 149 473, 00

MTÜ Lapsele Oma Kodu partnereelarve- € 44 152,20

Partneri omafinantseerimine - € 4 905,80 

- Programmi koduleht

- Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat

- Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium

- Eesti Vabariigi Rahandusministeerium 

Üritused  

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 sihib Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiridevahelise koostöö edendamist soodustades sotsiaalmajandusliku arengut regioonides mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Lapsele Oma Kodu ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontakt: 

 Natalia Umarova

Tel.: +372 5349 5001

E-mail: natalia.umarova@gmail.com Alates jaanuarist 2019 viime ellu projekti
„Ida-Virumaa töötute noorte tööleaitamine“

(nr 2014-2020.3.02.18-0128).

Alates jaanuarist 2019 viime ellu projekti „Ida-Virumaa töötute noorte tööleaitamine“ (nr 2014-2020.3.02.18-0128).

Projektis saab tööeluks ettevalmistuse 40 Ida-Virumaa noort vanuses 16-26 eluaastat. Selleks toimuvad noore individuaalne nõustamine, kuhu on kaasatud tema lähedaste võrgustik; koolitus tööelu jätkamiseks; tööandja erialakoolitus ja 2-kuuline praktika. Projekti lõpuüritusel esitletakse tulemusi ja edulugusid. Projekti tulemusel on vähemalt 24 noort leidnud endale püsiva töökoha ja 40 Ida-Virumaa noort on omandanud tööle asumiseks praktilised, erialased teadmised ja oskused.