Töös olevad projektid

Sotsiaalvaldkonna spetsialistide kompetentsi tõstmine töös venekeelse emakeelega laste ja peredega

13.04.-31.12.2020
Projekti rahastab Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu
Projekti tegevused on suunatud Ida-Virumaa sotsiaalvaldkonna spetsialistidele, kelle sihtrühmaks on lastega pered ja seda põhjusel, et koolitusi, supervisioone ja muid nõustamisi toimub vene keelses töökeskkonnas töötavatele spetsialistidele vähem kui on vajadus nende järele. Siin on vaja juhtida tähelepanu ka sellele, et vene keelt emakeelena kõnelevale spetsialistile on väga oluline võimaldada psüholoogia- ja nõustamisvaldkonnaga seotud teemade käsitlemine emakeeles, et sisu ei läheks tõlkes kaduma. Käesoleva projekti Sotsiaalvaldkonna spetsialistide kompetentsi tõstmine töös peaeesmärk on: venekeelse emakeelega laste ja peredega Sotsiaalvaldkonna spetsialistide, kes töötavad vene keelt emakeelena kõnelevate laste ja peredega, võimekus sihtgrupiga töötamisel on kasvanud ja sellest tulenevalt on tagatud kvaliteetsem töö laste ja peredega. Projekti läbiviimise tulemusel on osalenud projektis 20 sotsiaalvaldkonna spetsialisti omavalitsustest, kus valdav või märkimisväärselt suur osa elanikkonnast on vene emakeelega, spetsiaalselt nende jaoks koostatud 128 ak/t pikkuses programmis. Projekti käigus viiakse läbi 16 koolituspäeva pikkusega 8 ak/t ning 2 supervisiooni kokku 12 ak/t. Programmi läbib täismahus 20 spetsialisti, kes saavad selle kohta tunnistuse. Projekti käigus pakutakse sihtrühma vajaduste rahuldamiseks sobivat koolitusprogrammi, milles
koolituspäevad toimuvad 1 kord kuus 2-päevaste moodulitena. Programmi maht on 128 ak/t :

-       Peredega töötamise kaasaegsed printsiibid ja tehnikad 16 ak/t (august 2020)
  
-       Perega töötamise planeerimine 16 ak/t (september 2020)
  
-       Visiit perekonda – perekonda sisenemise efektiivsed tehnikad 16 ak/t september 2020)
  
-       Oskus siseneda perekonda 16 ak/t (oktoober 2020)
  
-       Peredega töötamise efektiivsed meetodid 16 ak/t (oktoober 2020)
  
-       Juhtumi juhtimine ning raskete juhtumite analüüs 16 ak/t (november 2020)
  
-       Kliendi sotsiaalse võrgu loomine ja hoidmine 16 ak/t (november 2020)
-       Tööefektiivsus 16 ak/t (detsemebr 2020)

Programmi läbiviimise perioodil toimub ka 2 supervisooni. Programmis osalejate komplekteerimisel jälgitakse põhimõtet, et esindatud oleks võimalikult paljud omavalitsused,
kus asub projekti sihrühmaks sobivaid spetsialiste. Programm on koostatud spetsiaalselt laste ja peredega töötavate spetsialistide toetamiseks nende igapäevatöö

From Family to society
The Estonia-Russia Cross Border Cooperation 1.04.2019-31.03.2021

Perekonnast ühiskonda

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020

1.04.2019-31.03.2021

"Perekonnast ühiskonda” - on piiriülene koostöö projekt, mille partneriteks on kaks MTÜ-t Narvast ning Pihkva piirkonna perekeskus. Töö käib sotsiaalalas eesmärgiga toetada inimarengut, soodustada piirkonna potentsiaali, heaolu ja sotsiaalset ühtsust. Projekti alussambad on koostöö ja võimaluste arendamine.

Projekti eesmärk on riskiperede aktiviseerimine, toetamne ja nende võimaluste laiendamine kohalikul tasandil suurendamaks nende positiivset mõju kohalikule kogukonnale ja tagamaks nende elukestvat õppimisprotsessi. 

Projekti üritused:

·       Koostöö ja partnerluse edendamine Eesti ja Venemaa perede vahel, kindlustades selle jaoks ruumi ja võimalusi

·       Koolitusprogrammide rakendamine peredele ja sotsiaaltöötajatele

·       Sotsiaalse toe ja juhendamise pakkumine peredele ja selle heade praktikate ja metodoloogia kogemuste vahetamiseks

·       Põlvkondadevahelised koolitused perede sees ja vahel

·       Perede aktiveerimine ja tugevdamine Eesti-Vene vaheliste mikroalgatuste korraldamise ja rakendamise kaudu

 Projekti sihtgrupp: 10 eesti peret (40 osalejat) ja 10 vene peret (40 osalejad), samuti sotsiaaltöötajad. 

Partnerid: MTÜ VitaTiim, Региональный центр семьи г. Псков, MTÜ Lapsele Oma Kodu 

Abikõlblik eelarve kokku - € 149 473, 00

MTÜ Lapsele Oma Kodu partnereelarve- € 44 152,20

Partneri omafinantseerimine - € 4 905,80 

- Programmi koduleht

- Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat

- Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium

- Eesti Vabariigi Rahandusministeerium 

Üritused  

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 sihib Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiridevahelise koostöö edendamist soodustades sotsiaalmajandusliku arengut regioonides mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Lapsele Oma Kodu ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontakt: 

 Natalia Umarova

Tel.: +372 5349 5001

E-mail: natalia.umarova@gmail.com Alates jaanuarist 2019 viime ellu projekti
„Ida-Virumaa töötute noorte tööleaitamine“

(nr 2014-2020.3.02.18-0128).

Alates jaanuarist 2019 viime ellu projekti „Ida-Virumaa töötute noorte tööleaitamine“ (nr 2014-2020.3.02.18-0128).

Projektis saab tööeluks ettevalmistuse 40 Ida-Virumaa noort vanuses 16-26 eluaastat. Selleks toimuvad noore individuaalne nõustamine, kuhu on kaasatud tema lähedaste võrgustik; koolitus tööelu jätkamiseks; tööandja erialakoolitus ja 2-kuuline praktika. Projekti lõpuüritusel esitletakse tulemusi ja edulugusid. Projekti tulemusel on vähemalt 24 noort leidnud endale püsiva töökoha ja 40 Ida-Virumaa noort on omandanud tööle asumiseks praktilised, erialased teadmised ja oskused.