Õppekorralduse alused


1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused   ja kord

1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (http://www.lapseleomakodu.com/), e-posti teel (natalia.umarova@gmail.com) või telefoni teel (Tel. 357 5005).

1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (natalia.umarova@gmail.com) või telefoni teel (Tel. 357 5005).

1.3. Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:

1.3.1 vormikohase avalduse esitamine, millele on lisatud CV;

1.3.2 vanus vähemalt 21 eluaastat või erijuhul vastavalt nõuetele;

1.3.3. omandatud vähemalt keskharidus ja soovitavalt:

- sotsiaaltöötajad,

- lastekaitsetöötajad,

-lasteasutuste pedagoogid, projektide ja ühiskondlike organisatsioonide spetsialistid, kes osutuvad psühho-sotsiaalset abi lastele ja peredele,

- lasteasutuste (varjupaigad, lastekodud) juhid ja töötajad,

- jne.

1.3.4. Koolitusel osalejatele on eelnev töökogemus soovitatav.

1.4. Vastuvõtmine ja registreerimine vormistatakse suulise või kirjaliku sooviavalduse alusel ning soovitud koolitustsükli eest tasumisel.

1.5. Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele loetakse täienduskoolitusele vastuvõetud õppijaks.

1.6. Täiendkoolituseasutuse pidajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% tagasi.

1.7. Koolitusel osaleja arvatakse koolituselt välja kas sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument täienduskoolituse läbimise või täienduskoolituses osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.

 

 2. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle     tagastamise tingimused ja kord.

 2.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel kas enne koolituse algust või     kokkuleppeliselt peale koolitust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

 2.2. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada täiendkoolitusasutust e-kirja teel (natalia.umarova@gmail.com).

 2.3. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 3 päeva enne koolituse algust        tagastatakse 100% õppetasust (juhul, kui koolitatavale on esitatud ettemaksu arve). Koolitusest loobumise teatamisel 1-2 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust (juhul, kui koolitatavale on esitatud ettemaksu  arve).  Koolitusele  mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata.

2.4. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% tagasi..

 3. Koolituse läbimisel väljastatav dokument.

3.1. Koolituse läbimisel väljastab täienduskoolitusasutus dokumendi, mis on nimetatud õppekavas. Dokumendi väljastamisel lähtub täiendus -koolitusasutus sellest, kas õppija saavutas koolituse käigus õpitulemused või mitte. Juhul, kui õpiväljundite omandatut hinnatakse ja õppija need saavutab, väljastatakse talle tunnistus. Kui õppija osaleb koolitusel, kus õpiväljundeid ei hinnata või õppija ise ei soovi hindamisprotsessis osaleda, väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta.

 

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Täienduskoolituse õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud   koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1. Täiendkoolituse õppekavad on vastavuses „Täiendkoolituse standard“-s sätestatuga. (19.09.2015 haridus – ja teadusministri määrus nr 27)

1.2. Koolitajad on nimetatud vastavates avatud koolituste õppekavades, koolitajate kvalifikatsiooni, õpi – ja töökogemustega on võimalik tutvuda kodulehel  (www.lapseleomakodu.com).

1.3. Kõik avatud koolitused toimuvad MTÜ Lapsele Oma Kodu oma ruumides aadressil Tuleviku 7, Narva.

2. Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord

2.1 Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonselt.

2.2. Kliendi tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimise abil on tagatud süstemaatiline kliendi ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine.

2.3 Osalejate kohta kogutakse järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse/tõendi jaoks.                                

Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel.