Lõppenud projekt

Sotsiaalvaldkonna spetsialistide kompetentsi tõstmine töös venekeelse emakeelega laste ja peredega

13.04.-31.12.2020
Projekti rahastab Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu
Projekti tegevused on suunatud Ida-Virumaa sotsiaalvaldkonna spetsialistidele, kelle sihtrühmaks on lastega pered ja seda põhjusel, et koolitusi, supervisioone ja muid nõustamisi toimub vene keelses töökeskkonnas töötavatele spetsialistidele vähem kui on vajadus nende järele. Siin on vaja juhtida tähelepanu ka sellele, et vene keelt emakeelena kõnelevale spetsialistile on väga oluline võimaldada psüholoogia- ja nõustamisvaldkonnaga seotud teemade käsitlemine emakeeles, et sisu ei läheks tõlkes kaduma. Käesoleva projekti Sotsiaalvaldkonna spetsialistide kompetentsi tõstmine töös peaeesmärk on: venekeelse emakeelega laste ja peredega Sotsiaalvaldkonna spetsialistide, kes töötavad vene keelt emakeelena kõnelevate laste ja peredega, võimekus sihtgrupiga töötamisel on kasvanud ja sellest tulenevalt on tagatud kvaliteetsem töö laste ja peredega. Projekti läbiviimise tulemusel on osalenud projektis 20 sotsiaalvaldkonna spetsialisti omavalitsustest, kus valdav või märkimisväärselt suur osa elanikkonnast on vene emakeelega, spetsiaalselt nende jaoks koostatud 128 ak/t pikkuses programmis. Projekti käigus viiakse läbi 16 koolituspäeva pikkusega 8 ak/t ning 2 supervisiooni kokku 12 ak/t. Programmi läbib täismahus 20 spetsialisti, kes saavad selle kohta tunnistuse. Projekti käigus pakutakse sihtrühma vajaduste rahuldamiseks sobivat koolitusprogrammi, milles
koolituspäevad toimuvad 1 kord kuus 2-päevaste moodulitena. Programmi maht on 128 ak/t :

-       Peredega töötamise kaasaegsed printsiibid ja tehnikad 16 ak/t (august 2020)
 
-       Perega töötamise planeerimine 16 ak/t (september 2020)
 
-       Visiit perekonda – perekonda sisenemise efektiivsed tehnikad 16 ak/t september 2020)
 
-       Oskus siseneda perekonda 16 ak/t (oktoober 2020)
 
-       Peredega töötamise efektiivsed meetodid 16 ak/t (oktoober 2020)
 
-       Juhtumi juhtimine ning raskete juhtumite analüüs 16 ak/t (november 2020)
 
-       Kliendi sotsiaalse võrgu loomine ja hoidmine 16 ak/t (november 2020)
-       Tööefektiivsus 16 ak/t (detsemebr 2020)

Programmi läbiviimise perioodil toimub ka 2 supervisooni. Programmis osalejate komplekteerimisel jälgitakse põhimõtet, et esindatud oleks võimalikult paljud omavalitsused,
kus asub projekti sihrühmaks sobivaid spetsialiste. Programm on koostatud spetsiaalselt laste ja peredega töötavate spetsialistide toetamiseks nende igapäevatöö-2015

Toetavad teenused lapsevanemale
Projekti periood: 01.12.2013-28.02.2015

Rahastaja:
Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital” summas 26 875,38 eurot.
Eesmärk:
Projekti tegevuste eesmärk oli arendada ja tugevdada MTÜ Lapsele Oma Kodu ja Ida-Virumaa omavalitsuste vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises ja aidata sellega kaasa sotsiaalselt haavatavamate sihtgruppide olukorra paranemisele ja parema elukeskkonna kujundamisele. Koostöös Narva linna ja Jõhvi vallaga käivitati tugigrupiteenused kahele sihtgrupile – puudega last kasvatavatele lapsevanematele ja erinevate laadi abi vajavatele (puudest tulenevad, sotsiaalsed põhjused jne.) lapsevanematele.
Projekti jooksul osales tugigruppide töös kokku 118 lapsevanemat. Tugigruppides pakkusid lapsevanematele tuge psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja muud vajalikud spetsialistid. Nimetatud teenuste rakendamisel suurenes perede sotsiaalne toimetulek ning võimekus oma laste eest hoolitsemisel.
Tugigrupid komplekteeriti planeeritud mahus ja osalejad võtsid grupitööst aktiivselt osa (osalejate reg.lehtede põhjal) tagasiside põhjal olid paljud valmis jätkama. Lapsevanematelt kogutud kirjaliku tagasiside põhjal olid vanemad väga rahul ja kinnitasid, et said laste kasvatamisel abi.
Lapsevanemate kaasamisel tugigruppidesse kasutati ka tugiisikuteenust 6-le lastega peredele.
Toetudes saadud ettepanekutele tugigruppides osalejatelt on kindel kava piloteerida väikeste, 5-6 lapsevanem+laps, tugigruppide korraldamist, sest väga palju räägiti grupitöö käigus vajadusest tekitada koostöövõimalusi , mis haaraksid kogu pere või vähemalt lapsevanema ja probleemse lapse. Taotlus sellise projekti piloteerimiseks on juba esitatud Sotsiaalministeeriumi kaudu Hasartmängumaksu nõukogule.
Edaspidi planeeritakse kombineerida tugigrupiteenust tugiisikuteenusega. Saadud kogemuse põhjal on vahel vaja tugiisikut, kes jõustaks ja valvaks lapsevanema järele, et viimane tugigrupis osaleks. Samuti võib selguda tugigrupis, et olukord vajab tõsisemat sekkumist ning lisaks antakse lapsevanemale siis ka tugiisik.
Käeoleval projektil on märkimisväärselt suur mõju MTÜ Lapsele Oma Kodu tegevusvõimekusele, sest:
Tugigrupiteenuse pakkumise tulemusel on paranenud ühenduse professionaalsed oskused, sest teenuseid arendades ja rakendades saadi suurepäraseid kogemusi, mida rakendada teenuste edaspidisel arendamisel;
Paranes meeskonnatöö võimekus, sest koos tuli lahendada palju ülesandeid just koos meeskonnana;
Projekti käigus on teenuste osutamise käigus paranenud ühenduse koostöö kohalike omavalitsustega – lisaks Narva linnale pakuti teenuseid ka Jõhvi vallas ning sellega seoses terve projektiperioodi jooksul oli võimalus teenuste teemal suhelda ja üksteisega arvamusi vahetada;
Paranes suhtlemine piirkonnas teenuseid osutavate teiste ühendustega, sest mitmed puuetega inimesi ühendavad ühendused olid kaasatud projekti käigus osutatavate teenuste sihtgrupi komplekteerimisele;
Teenuste tarbijatega tekkisid tihedamad suhted, sest teenuse arendamisel kuulati ka nende arvamustega;
Projekti käigus töötati välja tulemuslikkuse hindamise indikaatorid nii osutatavate teenuste osas kui ka ühenduse üldise ühiskondliku mõju hindamiseks ning lepiti kokku selle teostamise süsteemis.

- 2014

MTÜ Lapsele Oma Kodu organisatsioonilise võimekuse tõstmine
Projekti periood: 01.04.- 31.12.2014


Rahastaja:
Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel
Eesmärk:
MTÜ Lapsele Oma Kodu kui organisatsiooni tegevusvõimekuse tõstmine läbi projektitegevuste, mis on suunatud ühingu liikmetele ja koostööpartneritele, et kasvada koostööpartnerite vajadustest lähtuvaks, sotsiaalteenuseid pakkuvaks ja arendavaks ühenduseks Ida-Virumaal, mille tegevuse aluseks on paranenud finantsiline suutlikkus, kaasav strateegiline planeerimine ja ühiskondliku mõju süsteemne hindamine. Peaeesmärk saavutati läbi alleesmärkide elluviimise – koostati kaasaval meetodil ühingu arengukava, koostati annetuste kogumise süsteem, millega võimestatakse ühingu finantssuutlikkust ja töötati välja ühingu tegevuste mõju hindamise indikaatorid.
Projekti jooksul valmis MTÜ Lapsele Oma Kodu ühingu tegevuse eesmärkidest lähtuv arengukava, mis rahuldab ka partnerite vajadusi. Arengukava tegevuste elluviimiseks vajaliku finantsvõimekuse kasvu toetab koostatud annetuste kogumise süsteem ning organisatsiooni parem visuaalne nähtavus ühiskonnas. Projekti tulemusel on kokku lepitud indikaatorites, mille abil hinnatakse organisatsiooni tegevuste tulemuslikkust.
Projekti tegevuste läbiviimisel kaasati arengukava koostamise ja tulemuslikkuse hindamise indikaatorite väljatöötamisele sisendite kogumiseks ühingu liikmeid ja vabatahtlikke, samas valdkonnas tegutsevaid teisi piirkonna organisatsioone (mtüd-d, lasteasutused jne), kov-esindajaid ja lõppkasusaajate e. teenuste tarbijate esindajaid.
  • 2009 – 2012

Projekt: Koostöö=Lahendused

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja SA Dharma (partnerlus)
Eesmärk:
Toetada töötute lastevanemate naasmist tööle – pakuti tugigrupiteenust, mis sisaldas psühholoogilist tuge, töö leidmiseks vajalikke teadmisi ja kohtumisi, toetust pereeluga toime tulemiseks kriisiolukorras.
Tulemus:
Tugigruppides pakuti toetust …. Lapsevanemale, kellest   sai tööle.
  • 2006-2007

Projekt: Noorsugu ja vägivald

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Eesmärk:
Laste kodus ja koolis ja karistamise määra ja arvu uurimine.
Tulemus:
Esmakordselt on kindlad andmed - kuidas on kasvanud mittetäielike perede arv, missugused vägivallavormid on peredes levinud, kuidas ühiskonnas langeb perekonna väärtus. On korraldatud abi andmine vägivalla kätte sattunute lastele ja peredele sotsiaaltöö valdkonnas.
  • 2005

Projekt: Klass laste jaoks, kes „on kaotanud huvi õppimise vastu“

Rahastajad: Integratsiooni Sihtasutus ja Madalmaade saatkond
Eesmärk:
Anda põhiharidus lastele, kes on erinevatel põhjustel „välja langenud“ koolist või märgatavalt jätnud õppimise hooletusse.
Tulemus:
Õppimisse on kaasatud 100% sihtrühma hulgast. Klass edukalt tegutseb ka tänapäeval.
  • 2004

Projekt: Riskirühma lastega grupitöö

Rahastaja: World Child Fund
Eesmärk:
Sotsiaal-psühholoogiline abi alkohoolikute peredest lastele.
Tulemus:
Märgatavad positiivsed muutused lastel pärast gruppitööd – emotsionaalse sfääri stabiliseerimine, edu õppimisel.
  • 2001

Projekt: Kas on võimalik integreerida illegaalselt elavat inimest –jätk

Rahastajad: Ameerika saatkond ja Missioon OBSE
Eesmärk:
Osutada abi sotsiaalvõrgustiku loomisel inimestele, kellel pole isikut tõendavaid dokumente. Nimetatud sihtrühma integreerimine eesti ühiskonda.
Tulemus:
On toetatud 3 800 inimest Ida-Virumaalt ja Tallinnast integreerumisel tavaellu - on osutatud abi töö leidmisel, pensionide ja toetuste vormistamisel, mille tulemusel nad on leidnud tööd, elamiskoha, lapsed lõpetasid kooli.
  • 2000

Projekt: Kas on võimalik integreerida illegaalselt elavat inimest

Rahastaja: Integratsiooni Sihtasutus
Eesmärk:
Osutada abi sotsiaalvõrgustiku loomisel inimestele, kellel pole isikut tõendavaid dokumente. Nimetatud sihtrühma integreerimine eesti ühiskonda.
Tulemus:
Linna prügimäelt välja toodud kõik inimesed. 480 inimest on toetatud integreerumisel tavaellu - on osutatud abi töö leidmisel, pensionide ja toetuste vormistamisel.