16. jaan Hoone remondi lähteülesanne Lapsele Oma Kodu

Tööde nimetus: MTÜ Lapsele Oma Kodu Vestervalli, 9, Narva, 20307 välise hoone remont.

Lähteülesanne kinnitatud juhatuse
otsus MTÜ Lapsele Oma Kodu
10.01.2012.а. alusel.
Laadige alla pdf-formaadis: Lähteülesanne

Lähteülesanne

Исходное задание


Tööde nimetus: MTÜ Lapsele Oma Kodu Vestervalli, 9, Narva, 20307 välise hoone remont.
Наименование работ: Внешний ремонт здания арендуемого некоммерческим объединением Lapsele Oma Kodu по адресу  Нарва, Vestervalli, 9.

I. Üldosa. Общая часть
l. l. MTÜ Lapsele Oma Kodu  kuulutab välja hinnapakkumiste kogumise Vestervalli, 9, Narva, 20307 välise  hoоne remondiks.  MTÜ Lapsele Oma Kodu kuulutab välja konkurssi ettepanekuid lahtisvõtmistöödete rakendamist, aknade ja põrandate asendamist, lagi katmist,  vundamendi tugevdamine, vaheseinade ja seinade katmist, hoone katust, viimistlustööd vastavalt projektile.
Некоммерческое объединени Lapsele Oma Kodu объявляет конкурс предложений по осуществлению разборочных работ, усиление фундамента замену окон, дверей, перекрытия, перегородок и стен, отделочные работы, кровли здания, согласно проекта, арендуемого некоммерческим объединением по адресу: Vestervalli, 9, Narva, 20307
1.2.    Korraldamise eest vastutav isik: Sergei Vikentjev, MTÜ Lapsele Oma Kodu majandusteenistuse juht, tel. 55574732, 53495001.
Ответственное за проведение конкурса лицо: Сергей Викентьев,  руководитель хозяйственной службы некоммерческого объединения Lapsele Oma Kodu,  тел. 55574732, 53495001.
1.3.    Esitamise keel:  eesti keel.
Язык оформления конкурсных предложений: эстонский
I    .4. Pakkumise hinna avaldamine: eesti kroonides koos käibemaksuga.
Выражение стоимости конкурсного предложения: в евро с НСО.
1.5. Pakkumine kehtib 270 kalendripäeva alates pakkumiste esitamise tähtaja lõppemise päevast.
Конкурсное предложение будет иметь силу в течение 270 календарных дней, начиная с даты окончания срока представления конкурсных предложений.

II.    Dokumentide väljastamise koht ja aeg, tutvumine objektiga.
Место и время выдачи тендерной документации, ознакомление с объектом
2.1.    Vahetult dokumentide saamine: 17.01.2012.a., Vestervalli, 9, Narva, tööpäeviti 10.00  - 11.00.
Непосредственное получение документов:  17.01.2012 г.,  Vestervalli, 9, Narva,  с 10.00 до 11.00.
2.2.    Objekti ülevaatuse aeg 17.01.2012, kell 10.00. Osalemine objekti ülevaatuses on kohustuslik.
Время осмотра объекта 17.01.2012 г.,  в 10.00. Участие в осмотре объекта является обязательным.

III.    Pakkumise esitamise koht.
Место и время представления конкурсных предложений
3.1.    Vahetu toimetamine: Vestervalli, 9, Narva, 20307, tööpäevadel kell 12.00 - 16.00.
3.2.    Postiga toimetamine:  Vestervalli, 9, Narva, 20307, Lapsele Oma Kodu
Доставка почтой: Vestervalli, 9, Narva, 20307,  некоммерческое объединение Lapsele Oma Kodu.

IV. Pakkumise esitamise tähtaeg.
Порядок представления конкурсных предложений
4.1.    Pakkumised peavad olema esitatud hiljemalt 31.01.2012.a.
Конкурсные предложения должны быть представлены не позднее 31.01.2012г..
4.2.    Hinnapakkumise vastuvõtmise kohta märgib Tellija ümbrikul pakkumise vastuvõtmise
kuupäeva ja kellaaja.
0 принятии ценовых предложений Заказчик отмечает на конверте дату и время принятия предложения.

V. Pakkumise esitamise kord. Порядок представления конкурсных предложений
5.1.    Pakkumine esitatakse Pakkuja poolt alla kirjutatud ning trükitud kujul, kinnises ja pitseeritud ümbrikus.
Конкурсное предложение представляется в письменном печатном виде, подписанное Оферентом, в закрытом и опечатанном конверте
5.2.    Ümbrikul peab olema märgitud juriidilise isiku/ettevõtja nimetus ja aadress.
На конверте должно быть отмечено наименование юридического лица / предпринимателя и адрес.
5.3.    Pärast tähtaja lõppemist esitatud pakkumist ei avata ning tagastatakse selle esitajale.
Конкурсное предложение, поступившее по истечении срока,  не вскрывается и подлежит возврату.
5.4.    Tellija jätab endale õiguse lükata tagasi igal ajal kõik pakkumised enne hankelepingu
sõlmimist, juhul, kui:
Заказчик имеет право отклонить все конкурсные предложения в любое время до заключения договора поставки в случае, если:
-    esitatud pakkumised ei vasta väljastatud dokumentides esitatud tingimustele;
представленные конкурсные предложения не соответствуют условиям, указанным в тендерной документации;
-    esitatud pakkumiste hinnad ületavad Tellija eelarves ettenähtud rahaliste vahendite summat.
стоимость представленных конкурсных предложений превышает запланированные в бюджете Заказчика денежные средства.


VI.Tööde loetelu.Перечень работ

Lahtisvõtmistööd, vundamenditugevdamine, aknadejaukseteasendamine, lagikatmist, katuse katmist,vaheseinadejaseinadekatmist, viimistlustöödvastavaltprojektile.

Разборочные работы, усиление фундамента, замена окон, дверей, перекрытий,кровли здания, перегородок и стен, отделочные работы, согласно проекта

VII. Kvalifitseerimise tingimused. Условия квалификации
7.1.    Kvalifitseerimiseks esitavad Pakkujad:
Для оценки квалификации оференты представляют:
-    registreerimiskaardi koopia,
копия регистрационной карты,
- asjakohase tegevuse litsentsi koopia, olemasolevad sertifikaadid;
копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности, имеющиеся сертификаты;
7.2.    Kvalifitseeritakse Pakkujaid, kes esitavad kõiki punktis 7.1. loetletud dokumente ja
informatsiooni.
Квалифицируются оференты, представившие все данные и документы, перечисленные в пункте 7.1.
7.3.    Tellijal on õigus tagandada Pakkujat, kui selgub, et esitatud Pakkuja kvalifikatsiooni
tõendavad andmed on ebaõiged või ebatäpsed.
Заказчик вправе отстранить оферента от конкурсной процедуры, если выяснится, что данные и документы, подтверждающие квалификацию оферента, неверные и неточные.

VIII.    Pakkumiste hindamiskriteeriumid.  Критерии оценки конкурсных предложений
8.1.    Eelistatakse kõige väiksema tellimuse täitmise maksumusega pakkumisi, tööde kvaliteetse
teostamisega käsutades kaasaegseid materjale.
Предпочтение отдается конкурсные предложения с наименьшей стоимостью выполнения заказа, и при качественном выполнении работ с применением современных материалов.
8.2.    Pakkuja ei või omal algatusel kanda mingisuguseid muudatusi tööde loetellu.
Оферент не может по своей инициативе вносить никаких изменений в перечень работ.
8.3.    Tööde mahuga tutvustamise eesmärgil viib Tellija läbi konsultatsioone dokumente saanud
Pakkujatega märgitud ajal - 17.01.2012. kell 10.00.
С целью ознакомления с объемом работ заказчик проводит консультации с получившими документы в отмеченное время - 17.01.2012 г в 10.00.
8.4.    Tellija võib teha dokumentides muudatusi, tagab muudatuste edastamist kõikidele
dokumentatsiooni saanud Pakkujatele.
Заказчик может вносит изменения в документы, обеспечивает передачу изменений оферентам,  получившим документы.
8.5.    Vajadusel pikendatakse pakkumiste esitamise tähtaega, mille kohta saavad Pakkujad
kirjaliku teatise.
В случае необходимости срок представления конкурсных предложений может быть продлен,  о чем оференты получат письменное уведомление.
8.6.    Dokumentatsiooniga töötamisel tekkinud küsimuste korral võib pöörduda tel. 55574732, 3562042 - Sergei Vikentjev
В случае возникновения вопросов при работе документов можно обратиться по к С. Викентьеву тел,  55574732, 3562042

IX. Pakkumise vorm. Форма конкурсного предложения
Pakkumine Конкурсное предложение
Kellele Кому
____________________________________________________________________
(Tellija nimetus, aadress) (наименование и адрес заказчика)
Tutvudes dokumentidega, mille saamist kinnitame, pakume vastavalt tellimusele
Ознакомившись с тендерной документацией, получение которой подтверждаем и предлагаем в соответствии с заказом
____________________________________________________________________
(nimetus) (наименование)
omalt poolt teenuse hinnaks Со своей стороны цену услуги
____________________________________________________________________
(summa arvudes ja sõnadega) (сумма цифрами и словами)
Fondi pakkumise vastuvõtmisel ja raha konto laekumisel  kohustame 5 päeva jooksul alates pakkumise vastuvõtmise päevast sõlmida leping konkursidokumentides märgitud tingimustel.
В случае принятия конкурсного предложения  поступления денег на счет, обязуемся в течении 5 дней, заключить договор на условиях, перечисленных в тендерной документации.
Kuni lepingule allkirja andmiseni on vastuvõetud Pakkumine koos Tellija vastavasisulise teatamisega Pakkuja ja Tellija vaheliseks eellepinguks.
До момента подписания договора принятое конкурсное предложение вместе с соответствующим уведомлением заказчика является предварительным договором между оферентом и заказчиком.
Kinnitame pakkumise kehtivust 270 kalendripäeva jooksul alates pakkumise esitamise tähtaja lõppemisest. Мы подтверждаем, что наше конкурсное предложение в силе 270 календарных дней, считая с окончания срока представления конкурсных предложений.
_______________________
(allkiri, nimi, amet) (подпись, имя, должность)
_______________________________
(pakkuja nimetus, reg.kood) (наименование оферента, регистрационный код)
__________________________
(pakkuja aadress) (адрес оферента)
«____»__________________2012.a.
Märkus: Hinnad koos käibemaksuga.
 Примечание: Цены с НСО.

X. Tehniline kirjeldus. Техническое описание


10. Pakkuja märgib pakkumises hinna eurodes. Tööde kokkuvõtlik maksumus märgitakse koos käibemaksuga.Оферент указывает в конкурсном предложении цены в евро. Общая стоимость работ указывается с НСО.

10.1    Pakkuja märgib pakkumises ehitustööde maksumuse arvestust märkides töökulude maksumuse, paigaldatavate seadmete tüübi ja maksumuse, käsutatavate materjalide kulutuse ja maksumuse, kulutuse autotranspordile, tõstemasinatele ja teisele tehnikale, prügi koristamise ja väljavedu kulud.

Оферент указывает в конкурсном предложении расчет стоимости строительных работ,  указав стоимость трудовых затрат, тип и стоимость устанавливаемого оборудования, расход и стоимость используемых материалов, расходы на автотранспорт, подъемники и иную технику, расходы на уборку и вывоз мусора.
10.2.    Pakutavate teenuste maksumuse tabel Таблица стоимости предлагаемых услуг
Pakkuja nimetus: Наименование оферента:
____________________________________________________________________
Tööde nimetus: Наименование работ:
____________________________________________________________________
Jrk. Nr..
 № п/пункт    Tööde nimetus 
Наименование работ    Üldmaksumus
Общая стоимость 
    Tööde liik:  Виды работ:
    Трудозатраты    
    Materjalid (maksumus, kuluja maksumus)  Материалы,  расход и стоимость   
    Autotransport, tõstemasinad jt.
Автотранспорт, подъемники и пр.   
    Prügi koristamise ia väliavedu kulud
Расходы на уборку и вывоз мусора     
    Muu Прочее   
KOKKU:         

10.3. Lepingu üldtingimused: Общие условия договора:
kui pakkuja konsultatsioonide läbiviimise käigus ei esitanud küsimusi selgituste või lisainfo
saamiseks, siis pärast lepingu sõlmimist on Tellijal õigus jätta aktsepteerimata ühtegi
hinnapakkumise kogumises võitnud pakkujalt tulenevat pretensiooni või lisanõudeid.
Valitud taotleja esitab tööde täitmise lepingu.
Если в ходе проведения консультаций оферент не задал вопросов относительно пояснений или дополнительной информации, то после заключения заказчик имеет право не акцептировать ни одну претензию или дополнительное требование оферента, выигравшего в конкурсе ценовых предложений.
 Выбранный ходатайствующий представляет договор выполнения работ.
Firma, mis konkurssi läbi möödunud esitab tellijale üksikasjalik eelarve.
Прошедшему по конкурсу фирма  представляет заказчику подробную смету
(1)    lepingu summa on lõplik. (сумма  является окончательной.)
(2)    Tööde maht koostatakse vastavalt lähteülesandele ja vastustele täpsustavatele
küsimustele objekti ülevaatuse ajal. (объем работ составляется в соответствии с исходным заданием и ответами на уточняющие вопросы в ходе осмотра объекта.)
(3)    Varjatud tööde kohta koostatakse varjatud tööde akt üksnes pärast tööde vastuvõtmist
Tellija poolt. (По скрытым работам составляется акт скрытых работ только после приемки работ заказчиком)
(4)    Remonditööde käigus tekkivad lisatööd ei mõjuta lepingu summat. (дополнительные работы,  возникающие в ходе ремонтных работ,  не влияют на сумму договора)
(5)    Tasumine täidetud tööde mahu eest teostatakse üksnes pärast objekti üleandmist Tellijale
15 päeva jooksul pärast teostatud tööde kohta arve esitamist. (оплата выполненных работ производится только после сдачи объекта заказчику в течение 15 дней, считая со дня представления счета по выполненным работам.)
(6)    Tööde täitmise tähtaeg on kolm kuud alates lepingu allkirjastamise päevast. Tööd on vaja
alustada alates 06.06.2012.a. (срок выполнения работ - три месяца, считая со дня подписания договора. Производство работ следует начать 06.06.2012 г.)
(7)    Garantiiaeg teostatud töödele vähemalt 2 aastat kohustusega likvideerida garantiiaja
jooksul ilmnenud defekte Töövõtja arvel.(срок гарантии на выполненные работы - не менее двух лет с обязанностью устранения обнаруженных в течение гарантийного срока дефектов за счет подрядчика.)
(8)    Ettemaksu ei teostata.(предоплата не предусматривается.)
(9)    Juhul, kui Töövõtja rikub kohustuste täitmise tähtaega, vähendab Tellija lepingu summat
0,2% võrra tööde maksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem, kui 20%
lepingulisest summast. (В случае если подрядчик нарушит срок выполнения обязательств, заказчик уменьшает сумму договора на 0,2% от стоимости работ за каждый просроченный день, но не более, чем на 20% договорной суммы)
 
S. Vikentjev

Laadige alla tehniline dokumentatsioon:
-Vestervalli9seletuskiri.pdf
-K-6 Isolatsiooniplaatide rekonstrueerimine.pdf
-A-3 Teise korruse plaan.pdf
-A-4 Loikad.pdf
-A-5 Fassaadid A, B.pdf
-A-6 Fassaadid C,D.pdf
-A-7 Katuse plaan.pdf
-A-8 Akende spetsifikatsioon.pdf
-A-9 Uuste spetsifikatsioon.pdf
-A-10 Seadmede plaan.pdf
-AS1 Situatsioonide skeem.pdf
-AS2 Asendiplaan.pdf
-K-1 Vundamentide tugevdamine plaan. Loige 1A-A.pdf
-K-2 Olemasolevad ja lammutavad seinte plaan. Silluste S1 pai.pdf
-K-3 Seinte spetsifikatsioon.pdf
+A-2 Esimese korruse plaan.pdf

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri