Koolitused

Кursus Tugiisik lapsele, lapsega perele  

toimub 18.02.-10.04.2019.a. Rakveres, Tammiku 9 (Villa Theresa).

K
ursuse maksumus Rakveres on  2500 EUR osaleja kohta.

Kursuse lõpus antakse tunnistus. 


Koolitusseminaride ja superviseerimiste läbiviimine Narva linna pedagoogilistele kollektiividele.       

Koolituskava sotsiaalvaldkonna spetsialistile siin

Õppekorraldusest ülevaade siin

Tugiisiku koolituse õppekava on siin:

TUGIISIK lapsele, lapsega perele

 

Õppekava nimetus 

Tugiisik lapsele, lastega perele

Õppekava koostamise alus

Õppekava koostamisel on lähtutud Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tugiisikuteenuse eesmärkidest ja sisust .

Õppekeel

Vene keel

Õppekava maht kokku

 

160 tundi auditoorset koolitust aktiivõppe meetodil .

Praktika

Soovitavalt lisada 80 tundi juhendatud praktikat

Koolituse toimumise aeg 

Koolitus toimub tellimisel.

Õppekeskkond

 

 

Tüüpiline seminariruum. Lauad, toolid, vajadusel esitlustehnika.

Valgustus ja sisekliima vastab tervisekaitse nõudmistele.

Ruumis on olemas wc, liikumis- kohvipauside organiseerimise võimalus kohvipauside ajal.

Enamasti kasutatakse rendilepingu alusel MTÜ Lapsele Oma Kodu ruume, mis asuvad aadressil Tuleviku 7, Narva.

Sihtgrupp

 

Koolituse sihtgrupp on isikud, kellel on valmisolek ja soov tugiisikuna koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

Õpingute alustamise tingimused

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:

-       vormikohase avalduse esitamine, millele on lisatud CV ;

-       vanus vähemalt 21 eluaastat;

-       omandatud vähemalt keskharidus ja soovitavalt:

-       sotsiaaltöötajad,

-       lastekaitsetöötajad,

-       lasteasutuste pedagoogid,

-       projektide ja ühiskondlike organisatsioonide spetsialistid, kes osutuvad psühhosotsiaalset abi lastele ja peredele,

-       lasteasutuste (varjupaigad, lastekodud) juhid ja töötajad, jne.

Koolitusel osalejatele on eelnev töökogemus soovitatav. Vastuvõtmine ja registreerimine vormistatakse kirjaliku sooviavalduse alusel ning soovitud koolitustsükli eest tasumisel.

Eesmärk

 

Õppe eesmärk on sotsiaalsfääris töötavate spetsialistide psühholoogiliste kompetentside suurendamine tööalase koolituse kaudu.

Õppekava eesmärgiks on spetsialistide psühholoogiliste kompetentside arendamine ja professionaalsuse tõstmine tulemaks toime psühholoogiliselt keerulistes situatsioonides. Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust lapse toetamiseks teda arendavatest tegevustes, juhendamiseks ning motiveerimiseks igapäevaelus toime tulemisel ning abistamiseks suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu.

Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu :

(Töö sihtgruppidega ja probleemidega) omandab õpilane spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, kuidas töötada erigruppidega nagu disadapteerunud peredega, saab teada lastega töötamise erisustest, oskab toimida leinaolukordade puhul. Õpilased saavad teadmisi grupiprotsessidest ja grupimõjust sotsiaaltöös. Omandavad teadmisi ja oskusi laste kasvatamise Gordoni põhimõtetest.

Kõik moodulid on ülesehitatud arvestades rakendusliku suunda. Olulisel kohal õppekava läbiviimisel on ka osalejate omavaheline kogemuste vahetamine, millega rikastatakse oma toimetuleku- ja juhtimisalaseid teadmisi. Praktikult-praktikule põhimõte on õppetöös väga oluline ka seetõttu, et kõik õppejõud on töötanud organisatsioonisiseste töönõustajate-superviisoritena, sotsiaalsfääritöötajatena ning teinud seal tihedat koostööd , mis on andnud võimaluse praktilist tööalast kogemust analüüsida, efektiivsemaks muuta ning luua selle põhjal uusi lähenemisi, mida kasutada juhtimise ja sotsiaalsfääritöö tõhustamiseks.

Õppesisu

 

 

Õppematerjalid

Lektorite poolt koostatud materjalid edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus .

Õppetöö korraldus

Reeglina 8 ak tundi päevas 2 - päevaste moodulitena ehk 15 koolituspäeva kolme - nelja kuu jooksul , kusjuures moodulite vaheaeg on soovitavalt 2 nädalat. Erandjuhtumitel võib koolituse korraldust kokkuleppel muuta.

Tuleviku 7, Narva

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Õpingute lõpetamise eelduseks on:

õppekava täies mahus läbimine lõpeb teadmiste kontrollimisega. Õppekava täielikul läbimisel väljastatakse tunnistus. Mittetäielikult läbimisel teadmiste kontrolli ei toimi, seega antakse tõend läbitud ainete kohta.
Kursuse lõpetamisel tehakse kirjalik töö, et hinnata osaleja omandatud teadmisi.

Maksumus

 

Koolituse maksumus  sõltub osalejate arvust.

Maksumus sisaldab lektoritasu, ruumi ja tehnika renti, paljundus-materjale ning koolituse koordineerimist.

Maksumuse muutus on läbirääkimiste tulemusel võimalik!

 

Grupi suurus 

Minimaalselt   6 ja maksimaalselt kuni 20 osalejat.

Koolitajate kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse

kirjeldus

Käesoleva õppekava pedagoogid on:

Natalija Umarova

Aleksander Kotsubei

Svetlana Gorbatšova

Eduard East 

Kõik pedagoogid on psühholoogi haridusega, omavad praktilise sotsiaalsfääri kogemuse, on saanud spetsialiseeritud väljaõpe ning on kogenud supervisiooni läbiviijad.