KOGEMUSNÕUSTAJA TEENUSE SISUST

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ning kogemustevahetus ja/või nõustamine ning kogemuslik emotsionaalse- sotsiaalse- ja/ või praktilise toe pakkumine.

Kogemusnõustamise teenuse osutamisega soodustatakse keerulisse elusituatsiooni sattunud inimeste ning nende lähedaste omavahelist suhtlemist, kriisisituatsiooni leevendamist ning aidatakse kaasa samalaadse kogemusega inimeste tugivõrgustike loomisele.

Teenust osutatakse nii individuaalselt kui ka grupis, kasutades aktiivse kuulamise ja/või nõustamise meetodeid. Töö aluseks on sageli võrdsete tugiisikute või mentorluse mudel.

Kogemusnõustajana tegutsemine eeldab ettevalmistust.

Õppekava nimetus

KOGEMUSNÕUSTAJA TÄIENDKOOLITUS

Õppekava koostamise alus

Õppekava koostamisel on Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määrusest nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava“

Õppekeel

Vene keel

Õppekava maht kokku

 

 Õppekava maht kokku 182 ak/t sealhulgas:

80 ak/h auditoorset tööd

38 ak/h – iseseisev töö õppekirjandusega, taas-tumisloo kirjalik läbitöötamine, eneserefleksioon

8 ak/h – lõputöö

Praktika

30 akh – praktika teenuseosutaja juhendamisel

26 akh – praktika juhendamine koolitaja poolt

Koolituse toimumise aeg

Koolitus toimub tellimisel.

Õppekeskkond

 

 

Tüüpiline seminariruum. Lauad, toolid, vajadusel esitlustehnika.
Valgustus ja sisekliima vastab tervisekaitse nõudmistele.
Ruumis on olemas wc, liikumis- kohvipauside organiseerimise võimalus kohvipauside ajal.
Enamasti kasutatakse rendilepingu alusel MTÜ Lapsele Oma Kodu ruume, mis asuvad aadressil Tuleviku 7, Narva.

Sihtgrupp

 

Koolituse sihtgrupp on isikud, kellel on valmisolek ja soov tegutseda kogemusnõustajana.

Õpingute alustamise tingimused

 

 

 

 

Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:
-  vähemalt gümnaasiumiharidus;
- isiklik kogemus mingi/mingite kriisisituatsioonide läbimisel;
- hea suhtlemisoskusega;
- talub emotsionaalset pinget.

Koolitusel osalejatele on eelnev töökogemus soovitatav. Vastuvõtmine ja registreerimine vormistatakse kirjaliku sooviavalduse alusel ning soovitud koolitustsükli eest tasumisel.

Eesmärk

 

Õppe eesmärk on sotsiaalsfääris töötavate isikute psühholoogiliste kompetentside suurendamine tööalase koolituse kaudu.
Õppekava eesmärgiks on psühholoogiliste kompetentside arendamine ja professionaalsuse tõstmine tulemaks toime psühholoogiliselt keerulistes situatsioonides, mis tulenevad oma kogemuse jagamisest kriisis olevatele inimestele ja nende lähedastele.

Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu :
- tunneb seonduva valdkonna taastumisteooriaid ja oskab neid seostada isikliku kogemusega;
-  teab sotsiaalala eetikakoodeksit ja oskab leida lahendused eetilistele küsimustele oma igapäevatöös;
- tunneb esmaseid nõustamistehnikaid ja oskab neid kasutada kogemusnõustaja töös nii individuaalselt kui grupiga;
-  teab oma isikliku kogemusega seonduvaid kriisiteooriaid;
- oskab valida vajaduse korral sobivad sekkumised kriisitööks, sealhulgas koostöö teiste spetsialistidega ja abivajaja seostamine asjakohase kriisiabiga;
- teab aitamistöös kasutatavate gruppide liike;
- teab grupi arengufaase ja oskab teadlikult valida olukorrale vastavad juhtimistehnikad;
-  omab ülevaadet isikliku kogemuspõhise valdkonnaga seonduvate ravi-, rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste süsteemist ja olemusest;
- oskab selgitada teenuste vajalikkust ja väärtust kogemuspõhise teadmise kaudu.  
Kõik moodulid on ülesehitatud arvestades rakendusliku suunda. Olulisel kohal õppekava läbiviimisel on ka osalejate omavaheline kogemuste vahetamine, millega rikastatakse oma toimetuleku- ja juhtimisalaseid teadmisi. Praktikult-praktikule põhimõte on õppetöös väga oluline.

Õppesisu 

1.     Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 ak/t

Õppeaine eesmärk on:

· anda ülevaade kogemusnõustamise kujunemis- loost, põhitunnustest, rakendusaladest ja tule- muslikkusest nii Eestis kui pikaajalise kasutus-kogemusega riikides

. tutvustada Eesti hoolekande-, tervishoiu- ja

tööhõivesüsteemi vajadusi

2. Nõustamise alused, nõustamiseetika  5,5 ak/t

Õppeaine eesmärk on:

· anda ülevaade nõustamistöö põhialustest, nõus-tamiseetikast ja kogemusnõustamise asukohast

nõustamismaastikul

· anda teadmised kogemusnõustamise

võimalustest ja piiridest

3. Nõustaja eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused 8 ak/t

Õppeaine eesmärk on:

· anda õppijale teadmised ja võimalused

eneseanalüüsiks ja eneserefleksiooniks

· anda teadmised kogemusnõustaja enese

taastumisprotsessi säilitamisest

4. Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 ak/t

Õppeaine eesmärk on:

· anda ülevaade seonduva valdkonna taastu-miskäsitustest ning seostada see isikliku

kogemusega

· anda raamistik ja struktuur isikliku taastumisloo

läbitöötamiseks, kirjapanekuks ja loo

suuliseks jagamiseks

5.   Esmased nõustamisoskused ja -tehnikad 27 ak/

Õppeaine eesmärk on:

-         anda ülevaade nõustamise eetikast ja esmastest nõustamisoskustest ning harjutada neid juhendatud rollimängudes.

6.     Baasteadmised ja -oskused kriisitöös 14,7 ak/h

Õppeaine eesmärk on:

-         anda ülevaade kriisiteooriatest;

-         õpetada kriisisekkumise põhitehnikaid.

7.     Baasteadmised ja -oskused grupitöös 14,7 ak/t

Õppeaine eesmärk on:

-         anda ülevaade grupitöö teooriast ja enim esinevatest probleemidest;

-         harjutada grupitöö põhitehnikaid juhendatud rollimängudes.

8.     Iseseisev töö õppematerjalidega, lugemine ja kodutööde ettevalmistamine, kogemusnõustamise juhendatud praktika  ning lõputöö  kokku 38 ak/t

Õppeaine eesmärk on:

-         arendada kogemusnõustaja oskusi töötamiseks kliendiga ja meeskonnas koos erinevate erialade spetsialistidega.

Õppematerjalid

Lektorite poolt koostatud materjalid edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus.

Õppetöö korraldus

Reeglina 8 ak tundi päevas , kokkuleppel paindlikud võimalused.

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Õpingute lõpetamise eelduseks on:
- õppekava täies mahus läbimine;
- juhendatud praktika läbimine;
- iseseisva töö tegemine, mille põhjal esitatakse lõputöö.

Õppekava täielikul läbimisel väljastatakse tunnistus.

Mittetäielikult läbimisel teadmiste kontrolli ei toimi, seega antakse tõend läbitud ainete kohta.

Maksumus

 

Koolituse maksumus  sõltub osalejate arvust.

Maksumus sisaldab lektoritasu, ruumi ja tehnika renti, paljundus-materjale ning koolituse koordineerimist.

Grupi suurus

Minimaalselt   6 ja maksimaalselt kuni 20 osalejat.

Koolitajate kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Käesoleva õppekava pedagoogid on:
Natalia Umarova
Svetlana Gorbatšova

Kõik pedagoogid on sotsiaaltöötaja või psühholoogi haridusega, omavad praktilise sotsiaalsfääri kogemust, on saanud spetsialiseeritud väljaõpe ning on kogenud supervisiooni läbiviijad.